Město Tábor, odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí (OSV) zabezpečuje agendu spojenou s problematikou sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí i výkon dalších činností v samostatné a přenesené působnosti na úseku sociální péče a zdravotnictví, sídlí v budově Husovo náměstí č. p. 2938. Služby Oddělení sociálně právní ochrany dětí a Oddělení sociální práce a pomoci jsou popsány níže (v katalogu zařazeno pod Děti a mládež a Vztahy v rodině) a v programu 2 (v katalogu zařazeno pod Bydlení, Dluhy, Stáří, Vězení).

Dále se OSV podílí mj. na řešení otázky bydlení osob se zdravotním postižením a seniorů; zajišťuje chod Kontaktního centra pro seniory v Táboře a Family Pointu; realizuje problematiku protidrogové politiky v obci; zabývá se problematikou národnostních menšin a cizinců; spolupracuje s organizacemi a subjekty, které působí na území města v oblasti sociálních věcí a sociálních služeb; zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území; zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území; komplexně zabezpečuje a koordinuje aktualizaci Komunitního plánu, realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování; uplatňuje zájmy města v sociální oblasti včetně soc. služeb města Tábora; zajišťuje společenské a sportovní akce pro zdravotně postižené občany města Tábora; zajišťuje poskytnutí bezplatné tlumočnické služby pro občany, jimž byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty přiznány mimořádné výhody II. (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P); vytváří koncepční materiály (metodické a analytické) pro sociální práci v obci a sociální či související služby.

Jako další činnosti odboru v rámci přenesené působnosti – zajišťuje výrobu a prodej lékařských předpisů označených modrým pruhem (dle zákona č. 167/1998 Sb.), vydává speciální označení vozidel  pro osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně (průkazy ZTP a ZTP/P) a zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, dále zajišťuje pohřbení osob, pro něž žádná osoba nesjednala pohřbení nebo nebyla zjištěna jejich totožnost (dle zákona č. 256/2001 Sb.) i výkon funkce veřejného opatrovníka.

Další činnosti viz https://www.taborcz.eu/struktura-odboru-cinnosti-jednotlivych-oddeleni-umisteni/ds-2813.


Poslední aktualizace: 31. květen 2020 19:45