TYFLOKABINET České Budějovice

Roudenská 18, 37001, České Budějovice
Jan Steringa
386460660
606449126
@info@tyflokabinet-cb.cz

Jsme obecně prospěšná společnost poskytující sociální služby zejména zrakově postiženým občanům z celého Jihočeského kraje.

Věnujeme se také prevenci zrakového postižení, speciálním kompenzačním pomůckám,jako jsou lupy či speciální počítače, volnočasovým aktivitám a technické pomoci.

Posláním společnosti Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. je prostřednictvím poposkytovaných sociálních služeb usnadnit uživatelům život a pomáhat jim dosáhnout maximální možné míry samostatnosti, nezávislosti na pomoci jiných osob a služeb zejména edukací, vybavením informací či rozvíjením jejich specifických schopností a dovedností, posilováním různých návyků a nácvikem dalších úkonů potřebných pro běžný život.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 průvodcovské a předčitatelské služby

Průvodcovské a předčitatelské služby zajišťují zprostředkování a tvorbu informací (předčítáním nebo přepisováním do vhodné podoby), kontakt se společenským prostředím (doprovázením), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů.

V terénní formě je služba využívána na území města České Budějovice k doprovodu k lékaři, na vyšetření do nemocnice, na úřady, instituce, kulturní akce, za nákupy, do center poskytujících sociální služby, žáků do škol. Sociální pracovník pomáhá při orientaci uživatele ve městě, uvnitř budov a v dopravních prostředcích. V případě úředních jednání pomáhá s předčítáním a vyplňováním formulářů. V Tyflokabinetu je služba realizována digitalizací textů, přepisem a tiskem do bodového písma pro nevidomé uživatele, předčítáním osobní korespondence.

Nabízíme také digitalizaci a přepis tištěných textů, například učebnic, a následný tisk v Braillově bodovém písmu nebo zvětšeném černotisku. Vyhledáváme informace na Internetu. Naším cílem je zpřístupňování informací nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým občanům včetně vydávání našeho měsíčníku PAPRSEK, který obsahuje základní sociálně-právní a jiné informace. PAPRSEK je vydáván v černotisku, v braillském provedení nebo je zasílán v elektronické podobě.

Provozní doba

Po 8:00 – 11:00 11:30 – 17:30
Út 8:00 – 11:00 11:30 – 16:00
St 8:00 – 11:00 11:30 – 16:00
Čt 8:00 – 11:00 11:30 – 16:00
Pá 8:00 – 12:00

(event. dle individuální domluvy)

Cílové skupiny

osoby se zrakovým postižením
osoby s kombinovaným postižením
senioři
osoby se zdravotním postižením
osoby s jiným zdravotním postižením

Územní rozsah

Jihočeský kraj

 odborné sociální poradenství

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat osobám se znevýhodněním, jejich rodinným příslušníkům a třetím osobám potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. V oblasti sociálně terapeutické činnosti poskytnutí poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech a práva, psychologie, vzdělávání a navazujících služeb. Dále pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, kontaktu s přirozeným sociálním prostředím a při obstarávání osobních záležitostí znevýhodněných osob.

Poskytujeme bezplatné odborné poradenství a konzultace při výběru kompenzačních pomůcek jako jsou počítače s hlasovým výstupem, optické a optoelektronické pomůcky – tzv. kamerové lupy, speciální elektronika, pomůcky usnadňující orientaci a samostatný pohyb – bílé hole, akustické systémy pro snadnou orientaci, časoměrné pomůcky, indikátory a měřící přístroje s hlasovým výstupem

V případě zájmu o kompenzační pomůcku vystavujeme písemné vyjádření o vhodnosti zvolené pomůcky pro podání žádosti na příspěvek Úřadu práce dle vyhl. 388/2011 Sb. nebo specifikaci pomůcky pro vystavení poukazu na optickou lupu nebo bílou hůl lékařem (“Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku”).

Dle zákona o sociálních službách je Odborné sociální poradenství poskytováno zdarma.

Provozní doba

Po 8:00 – 11:00 11:30 – 17:30
Út 8:00 – 11:00 11:30 – 16:00
St 8:00 – 11:00 11:30 – 16:00
Čt 8:00 – 11:00 11:30 – 16:00
Pá 8:00 – 12:00

(event. dle individuální domluvy)

Cílové skupiny

osoby se zrakovým postižením
osoby s kombinovaným postižením
senioři
osoby se zdravotním postižením
osoby s jiným zdravotním postižením

Územní rozsah

Jihočeský kraj

 sociální rehabilitace

Náplní sociální rehabilitace je:
- nácvik obsluhy běžných zařízení, spotřebičů a nácvik péče o domácnost
(psaní na počítačové klávesnici, využívání speciálního software)
- nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
- nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik vlastnoručního podpisu
- nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
- nácvik chování v různých společenských situacích
- nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi
- upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Sociální rehabilitace pomáhá v době, kdy je celá společnost závislá na informačních technologiích, a pro osoby, které mají nejen zrakové postižení, vzniká velké nebezpečí v podobě ztíženého přístupu k informacím a vzdělání. Nácvik obsluhy speciálních kompenzačních pomůcek a technologií může, nejen smyslově znevýhodněnému uživateli, umožnit neomezený přístup ke vzdělání, informacím a pracovnímu uplatnění. I nevidomý člověk dokáže ovládat osobní počítač a pracovat s Internetem. Může si vyhledávat informace na webových stránkách, posílat e-maily nebo studovat učivo. Naším úkolem je takového člověka naučit využívat speciální kompenzační pomůcky, které nahradí jeho zrak. Při práci s počítačem, který je vybaven hlasovým výstupem, není ani nutno zapínat monitor, protože vše, co by zdravé oko na monitoru vidělo, počítač svému uživateli přečte lidským hlasem nebo zobrazí ve hmatové podobě na elektronickém braillském řádku.
Nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a jiných dovedností pomáhá ke zmírnění dopadů znevýhodnění a zabraňuje sociální izolaci.

Dle zákona o sociálních službách je Sociální rehabilitace poskytována zdarma.

Provozní doba

Po 8:00 – 11:00 11:30 – 17:30
Út 8:00 – 11:00 11:30 – 16:00
St 8:00 – 11:00 11:30 – 16:00
Čt 8:00 – 11:00 11:30 – 16:00
Pá 8:00 – 12:00

(event. dle individuální domluvy)

Cílové skupiny

osoby se zrakovým postižením
osoby s kombinovaným postižením
senioři
osoby se zdravotním postižením
osoby s jiným zdravotním postižením

Územní rozsah

Jihočeský kraj

Doplňkové služby

 • Arteterapie

  Obecně platí – omezení zrakového vjemu znamená zúžení okruhu vnímání. Vnější realitu lze kompenzovat zbývajícími smysly, především hmatem a sluchem, jež se zdokonalují. Dochází však k nežádoucímu ochuzení reality vnitřní, k deprivaci kognitivní složky. Proto se věnujeme ARTETERAPII.

 • Doučování

  Součástí našich vzdělávacích aktivit je projekt mimoškolního vzdělávání. Věnujeme se předmětům vyučovaných na základních školách, zejména anglickému jazyku. Výuka je individuální a zaměřuje se na specifické potřeby žáků.

 • Klubová činnost

  Zajišťujeme klubovou činnost, vycházky a výlety (nejen) pro zrakově postižené občany. Přijďte k nám posedět a popovídat si každé úterý od 14:00 do 16:00 hodin.

 • preventivní vyšetření zrakových vad u dětí

  http://www.tyflokabinet-cb.cz/lionseye.htm

  VYŠETŘENÍ ZRAKOVÝCH VAD u dětí od půl roku věku

  u 3% narozených dětí dochází k tupozrakosti
  u 4% dětí vzniká šilhavost
  každé 4. dítě trpí refrakční vadou

  95% všech poruch vidění lze úspěšně léčit
  … pokud jsou odhaleny včas