Město Tábor – Odbor sociálních věcí

Husovo náměstí 2938, 39001, Tábor
Mgr. Lucie Manková
ústředna: 381 486 111
@lucie.mankova@mutabor.cz

Odbor sociálních věcí zajišťuje výkon státní správy v přenesené a rozšířené působnosti a výkon samosprávy v sociální oblasti města Tábora.
Provozní doba:

Po, St: 8.00–17.00 hodinÚt, Čt: 13.00–15.00 hodinPá: 8.00–11.30 hodin

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v nepříznivé sociální situaci, národnostní menšiny, cizinci , děti a mládež s výchovnými problémy, poruchami chování, páchající trestnou činnost

Doplňkové služby

 • Oddělení sociální prevence

  Poradenství jak mladistvým tak nezletilým, jejich rodičům v náročných životních situacích jako jsou záškoláctví, trestná činnost, šikana, útěky z domova či jiné poruchy chování. Pomoc nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy, mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody a jejich návrat a integrace zpět do společnosti. Součástí činnosti oddělení je i pomoc a poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, pomoc při zajištění krátkodobého ubytování v rámci aktuálních možností. Řešeny jsou otázky protidrogové prevence a problémy romské komunity.

  Protidrogový koordinátor – sociální práci s klienty, kteří mají problémy s drogami, s jejich rodinami, spolupráce s dalšími organizacemi, které poskytují pomoc takto ohroženým skupinám osob, pomoc při řešení sociálně-patologických jevů, poradenství a konzultační činnost.

  Romský poradce – poradenství a konzultační činnost v romské a národnostní otázce, řešení problematiky sociální, zaměstnanosti, vzdělávání, komunikace se státními organizacemi, institucemi apod. Spolupráce s organizacemi, jejichž činnost se dotýká života romské komunity a dalších menšin.

  Terénní pracovník – analýza a řešení sociálních situací klientů, pomoc a poradenství dle aktuální situace a potřeb klientů, depistážní činnost, dluhové poradenství, spolupráce se sociálními službami, řešení problémů s bydlením, docházka do MŠ a ZŠ apod.

 • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD

  Služby jsou zaměřeny na děti, které osiřely; jejichž zákonní zástupci neplní rodičovskou zodpovědnost; jsou v péči třetích osob či na kterých byl spáchán trestný čin:

  • poskytování sociálně-právního a výchovného poradenství dětem i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních krizových situací
  • zprostředkování pomoci dětem a jejich zákonným zástupcům
  • poradenství v oblasti týkající se ochrany zájmů nezletilých dětí, svěření dětí do náhradní péče, řízení o osvojení, rodičovské zodpovědnosti apod.
  • podávání soudům návrhů (podnětů) v zájmu dětí
  • vyhledávání dětí v ohrožení, aktivní působení na rodiče, kteří zanedbávají výchovu svých dětí, rozhodování o opatřeních na ochranu dětí
  • zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, státní příspěvek na výkon pěstounské péče
  • vykonávání funkce kolizního opatrovníka nezletilých dětí, tam kde lze předpokládat střet zájmů dítěte a jeho zákonných zástupců
  • spolupráce s dětskými domovy a zařízeními okamžité pomoci
  • Komise sociálně-právní ochrany dětí
 • Přenesená působnost

  Poskytování bezplatného základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
  Koordinace poskytování sociálních služeb, realizace činnosti sociální práce i terénní práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob cílových skupin na území správního obvodu. Výkon činnosti sociální práce ve vztahu k osobám v hmotné nouzi, aktivní vyhledávání osob ohrožených, hledání postupů v řešení nepříznivých situací, spolupráce při řešení s poskytovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a dalšími pomocnými organizacemi.
  Výkon opatrovnictví, poradenství a sociální práce u osob zbavených nebo omezených v právní způsobilosti.
  Zajištění agendy sociálního pohřbu dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Občany, kteří nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce, zastupují pracovníci obce při uzavírání dohod o poskytování sociálních služeb. Nákup a distribuce lékařských tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem
  Vydávání a evidence parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně. Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění.

 • Samostatná působnost

  Fondy města pro dotace a půjčky: Fond sociální města Tábora, Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky města Tábora, Účelový fond protidrogové prevence města Tábora a Rozvojový fond sociálních služeb města Tábora.
  Komise Rady města: Odborná komise Účelového fondu protidrogové prevence města Tábora, Komise sociální a pro menšiny, cizince a uprchlíky Rady města Tábora a Komise Rady města Tábora pro komunitní plánování.
  Spolupráce s občanskými sdruženími, které poskytují sociální služby, plánování a koordinace sociálních služeb, spolupráce na realizaci procesu plánování soc. služeb metodou komunitního plánování Evidence žádostí o přijetí do domů s pečovatelskou službou, řešení problematiky bydlení osob se zdravotním postižením a seniorů.