G-centrum Tábor - Středisko sociálních služeb

Kpt. Jaroše 2958, 39003, Tábor 3
Mgr. Alena Kubíková
381 478 230
@alena.kubikova@gcentrum.cz

Středisko sociálních služeb poskytuje rady, informace, pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a které nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Snahou je neřešit problémy za uživatele, ale pomoci mu, aby byl schopen vlastními silami vyřešit svou tíživou životní situaci.
Středisko sociálních služeb také realizuje aktivizační, vzdělávací, společenské a kulturní akce určené všem seniorům města Tábor. Nabídkou aktivizačních programů chce zapojit seniory do běžného života společnosti, eliminovat jejich osamělost, vytvářet podmínky pro setkávání seniorů, přispět k jejich aktivizaci a posílení soběstačnosti.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 odborné sociální poradenství

Středisko sociálních služeb poskytuje informace o subjektech, které poskytují sociální a zdravotní služby a pomoc seniorům, organizuje výchovné, vzdělávací a aktivizační programy, zajišťuje provoz Klubů důchodců KD Helsinská a KD Lidická.

Středisko sociálních služeb připravuje:

  • Pravidelné programy – Akademie III. věku, Diskusní pořady, Literárně-hudební podvečery
  • Nepravidelné akce – zájezdy do divadel, na zámky, výstavy, setkání 80-tiletých občanů města Tábor, vánoční setkání osamělých seniorů
  • Mimořádné akce – Vítání jara, Předmikulášské posezení, atp.
Provozní doba

7.00–15.30 hodin

Cílové skupiny

senioři

pečující o seniory či rodinní příslušníci seniorů, kteří se dostali do obtížné životní situace, kterou nedokáží řešit vlastními silami a obrátí se na poradnu s žádostí o její službu

Územní rozsah

Táborsko

město Tábor

Doplňkové služby

  • Půjčování antidekubitní matrace
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím