Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí

Zákostelní 661, 39111, Planá nad Lužnicí
Mgr. Tereza Jindrová
381291168
728 925 045
@dps@plananl.cz

Dům s pečovatelskou službou je příspěvkovou organizací města Planá nad Lužnicí. Poskytuje pečovatelskou službu dle zákona o sociálních službách na území města Planá nad Lužnicí v domácnostech uživatelů a ve dvou pečovatelských domech.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 pečovatelská služba

Posláním služby je poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností žijícím v Plané nad Lužnicí, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Služba usiluje o zachování důstojného života, udržení soběstačnosti a vlastní vůle uživatelů. Hlavním cílem pečovatelské služby je spokojenost uživatelů s poskytovanou službou, kteří s naší pomocí mohou žít co nejdéle ve vlastních domácnostech.

Zahájení poskytování pečovatelské služby předchází podání žádosti, kterou může podat sám zájemce, nebo jeho opatrovník. Před zahájením poskytování služby je uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby. Čas, četnost a rozsah služeb je sjednáván s uživatelem dle jeho individuálních potřeb. Úkony pečovatelské služby jsou zaznamenávány do výkazu úkonů, kde pečovatelka zapisuje čas strávený prováděním úkonů, případně počet úkonů a kg prádla.
Uživatel na konci měsíce stvrzuje výkaz svým podpisem. Úhrady za poskytnutou péči provádí dle smlouvy.

Kapacita

80

Provozní doba

Po–Pá: od 7.00 do 15.30 hodin

Cílové skupiny

senioři
rodiny s dítětem/dětmi

dospělé osoby starší 18ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby a rodiny
s dětmi v případě narození trojčat do 4 let věku dětí

Územní rozsah

Táborsko

Planá nad Lužnicí