Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko Rolnička

Mrázkova 700/III, 39201, Soběslav
Mgr. Karel Novák
381 522 054
739 570 420, 606 447 689
@reditel@rolnicka.cz

Rolnička je křesťanské centrum poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické,pracovní a rehabilitační služby šité na míru dětem a dospělým s různými typy postižení a jejich rodinám z Táborska, především okolí Soběslavi. Rolnička je tu proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí dosáhnout osobního maxima a prožít celý život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 centra denních služeb

pro děti a mladistvé

Cílová skupina jsou děti a mladiství se středním a těžkým mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let. Maximální kapacita 45 uživatelů. Poskytovaná služba vychází ze vzájemné spolupráce s MŠ, ZŠ speciální a PrŠ Diakonie ČCE Rolnička Soběslav, kam naši uživatelé dochází. Cílem spolupráce je dosáhnout návaznosti sociálních služeb na vzdělávání osob s mentálním a kombinovaným postižením a zajistit tak uživatelům služeb ucelenou péči a podporu, jak v oblasti sociální, tak i výchovně-vzdělávací.
Uživatelé mají možnost účastnit se různých rozvojových a volnočasových aktivit, které probíhají po skončení vyučování.
V dopoledních i odpoledních hodinách probíhají v rámci Centra denních služeb individuální aktivizace. Při těchto aktivizacích pracují s uživateli odborní pracovníci – logoped, arteterapeut, rehabilitační pracovník.

pro dospělé

Centrum pro dospělé klienty s mentálním postižením bylo na podzim roku 2004 přestěhováno z Mrázkovy ul. do centra města Soběslav.
Cíl služby je posílit samostatnost a soběstačnost svých uživatelů v nepříznivé životní situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba podporuje uživatele tak, aby každý mohl dosáhnout svého osobního maxima, a pomáhá najít každému cestu k uvědomění si vlastní hodnoty a schopnosti převzít odpovědnost za svůj život.

Provozní doba

pro děti a mladistvé
Pondělí–pátek: 7.00–16.00 hodin

pro dospělé
Pondělí–pátek: 7.00–15.30 hodin

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením
 • děti a mladiství od 3 let do 26 s mentálním a kombinovaným
  postižením
 • dospělí od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením
osoby s kombinovaným postižením
 • děti a mladiství od 3 let do 26 s mentálním a kombinovaným
  postižením
 • dospělí od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením

Územní rozsah

Soběslav

pro děti a mladistvé
Mrázkova 700/III, Soběslav 392 01

pro dospělé
Bezděkova 122/I, Soběslav 392 01

 osobní asistence

- ve škole

Osobní asistence ve speciální škole vznikla v důsledku nutné zvýšené péče pro žáky školy s nejtěžším zdravotním postižením na jaře roku 2010.
Posláním služby je poskytování podpory dětem a žákům, kteří navštěvují Mateřskou školu, základní školu speciální a praktickou školu Diakonie ČCE Rolnička, a kteří mají v důsledku svého postižení zvýšenou potřebu zajištění sebeobslužných a doprovodných činností.
Osobní asistence umožňuje dětem a mladistvým s těžkým zdravotním postižením účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování a ostatních společenských aktivit, které škola pořádá. Usilujeme o to, aby každý mohl s potřebnou mírou podpory dosáhnout svého osobního maxima.

Provozní doba

Pondělí–pátek: 7.00–16.00 hodin

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením

děti a mladiství od 3 let do 26 s mentálním a kombinovaným
postižením docházející do speciální školy Rolnička

osoby s kombinovaným postižením

děti a mladiství od 3 let do 26 s mentálním a kombinovaným
postižením docházející do speciální školy Rolnička

Územní rozsah

Soběslav

Mrázkova 700/III, Soběslav 392 01

 chráněné bydlení

Chráněné bydlení bylo otevřeno v roce 2005 v „Domě pro dospělé klienty“ v Bezděkově ulici. V roce 2009 se přesunulo do dvou bytů v panelovém domě v běžné zástavbě.
Posláním chráněného bydlení Rolnička je umožnit šesti dospělým lidem, s mentálním nebo kombinovaným postižením, z celé České republiky žít běžný život v obvyklé bytové zástavbě v centru města Soběslav. Obyvatelé chráněného bydlení jsou vedeni a motivováni k maximální samostatnosti, více rozhodují o věcech, které se jich týkají, je respektována jejich dospělá role a je jim poskytována podpora a pomoc pouze v oblastech, které prokazatelně vlastními silami nezvládají. Potřebná podpora a pomoc je zajišťována asistentem chráněného bydlení. Chráněné bydlení by tedy mohlo pro některé klienty sloužit jako mezistupeň mezi bydlením u rodičů a úplně nezávislým životem.

Provozní doba

celoroční

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením

dospělé osoby od 18 let

osoby s kombinovaným postižením

dospělé osoby od 18 let

Územní rozsah

Soběslav

Bezděkova 105, Soběslav 392 01

 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutická dílna zahájila svůj provoz v lednu 2012. Podporujeme dospělé osoby se zdravotním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života. Cílem služby je dlouhodobě a pravidelně podporovat rozvoj pracovních návyků, sociálních dovedností a přirozených vazeb s okolím a s vrstevníky. Individuálně rozvíjet manuální dovednosti a pracovní zručnost.

Provozní doba

Pondělí–pátek: 8.00–15.30 hodin

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením

dospělé osoby starší 18 let

osoby s kombinovaným postižením

dospělé osoby starší 18 let

Územní rozsah

Soběslav

Bezděkova 122/I, Soběslav 392 01

Doplňkové služby

 • Dobrovolnické centrum

  cílová skupina: děti a dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením, senioři
  adresa: Mrázkova 700/III, Soběslav 392 01

 • Čajovna – kavárna

  provozní doba: Pondělí–pátek: od 10.00 hodin
  adresa: Bezděkova 122/I, Soběslav 392 01

 • Chráněná dílna

  provozní doba: Pondělí–pátek: 7.00–16.00 hodin
  cílová skupina: dospělé osoby od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením
  adresa: Bezděkova 122/I, Soběslav 392 01