Dětský domov, základní škola a školní jídelna Radenín

Radenín 1, 39120, Radenín
Mgr. Blanka Šimáková
381 298 041, 333
@blankasimakova@seznam.cz

Poskytované služby nejsou registrované v režimu zákona č. 108/2006 Sb.

 • Poskytování komplexní odborné péče ohroženým dětem a jejich rodinám.
 • Výchovné, vzdělávací a sociální služby.
 • Speciálně pedagogické poradenství, psychologické služby.
 • Zajišťování individuálních potřeb dětí, rozvoj kompetencí potřebných pro zdárný vývoj dítěte.
 • Zdravotní a rehabilitační péče.

Cílová skupina: děti a mladiství ve věku od 3 do 18 (ev. 19) let, s možností prodlouženého pobytu na základě dohody pro případ dokončení přípravy na budoucí povolání.

Územní rozsah: Jihočeský kraj, ev. Středočeský kraj, Praha.

Doplňkové služby

 • vytváření, rozvoj a fixace základních hygienických, pracovních a společenských návyků
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • orientace místem, časem a prostorem
 • rozvoj komunikačních dovedností

  odstraňování vad a poruch řeči, sluchu, hlasu
  (individuální logopedická péče)

 • příprava na samostatný život

  rozvoj kompetencí potřebných pro budoucí samostatný život (péče o domácnost, manipulace s penězi, seznámení s rozpočtem, jednání s úřady – vyřizování dokladů, založení účtu, žádosti, životopis apod.)

 • nácvik vedení domácnosti

  péče o domácnost, nakupování, příprava jídel, péče o osobní věci, praní, žehlení, úklidové práce v domácnosti i péče o své nejbližší-
  ho okolí

 • nácvik a vedení při jednání s úřady
 • podpora samostatného bydlení
 • podpora kontaktu s okolím

  navazování kontaktů vhodným způsobem

 • začleňování do sociálního prostředí nejen vrstevníků
 • rozvoj kompetencí potřebných v běžném životě
 • rozvoj volnočasových aktivit a zájmů
 • terapeutické činnosti

  arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, logopedie