Cheiron T, o. p. s.

Děkanská 302, 39001, Tábor
Mgr.Roman Varga
381257624
606526246
@cheiront@cheiront.cz

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Jsme obecně prospěšná společnost provozující komunitní centrum, které svými aktivitami a respektem ke specifické životní situaci každého člověka vytváří mosty mezi lidmi v Táboře. Povzbuzuje a  motivuje místní k  tomu, aby mohli s  pocitem svobody, dobrovolnosti a  odpovědnosti stát na  vlastních nohou a  přispět k vytváření společné budoucnosti.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Cheiron T, o.p.s. vznikla v roce 1996 jako nestátní nezisková organizace založená na principech komunitní práce. Cheiron T, o.p.s. pracuje s dětmi, mladými lidmi, rodinami, romskou komunitou, odbornou a laickou veřejností.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 nízkoprahová denní centra

Služba probíhá terénní i ambulantní formou. KC je rozděleno na klub pro mladší (pro děti od 6 do 14 let) a klub pro starší (pro mladé od 15 do 26 let). Kluby fungují jako nástroje prevence sociálního vyloučení, mladší děti se zde učí základním sociálním a hygienickým návykům, komunikaci, orientaci v prostoru a čase, zároveň se zde doučují. Dětem je zde nabízen bezpečný prostor pro neformální vzdělávání, odpočinek, smysluplné trávení volného času a navazování vztahu důvěry, což dětem umožňuje přicházet za pracovníky i se svými problémy.
V bezpečném prostředí klubu pro starší jsou mladí lidé podporováni k seberealizaci, vzdělávání a osobnostnímu rozvoji nebo s pracovníky diskutují nad tématy, zkouší si role, samostatnou práci i práci v týmu a různá řešení situací, se kterými se v každodenním životě mohou setkat.

Kapacita

52 ambulantně denně, 300 terénní služba

Provozní doba

14:00 – 19:00 hodin
některé služby jsou poskytovány i mimo otevírací hodiny a o víkendech

Cílové skupiny

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
etnické menšiny

především děti a mládež z táborské romské komunity

Územní rozsah

Táborsko

převážně město Tábor

Doplňkové služby

  • Práce s romskými rodinami a dětmi předškolního věku do 6 let

    se zaměřením na rodiny romské a rodiny ze sociálně slabého prostředí

  • Komunitní práce

    v rámci táborského regionu s romskou komunitou a veřejností

  • Práce s veřejností a třídními kolektivy

    prostřednictvím kulturně vzdělávacích festivalů, přednášek, výstav a koncertů; práce s třídními kolektivy (debaty, besedy, exkurze v zařízení)