APLA Jižní Čechy, z. ú.

Farského 887, 39002, Tábor
Mgr. Petra Marešová
608666168
@info@aplajc.cz

Posláním APLA Jižní Čechy je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce. Autismus je závažné vrozené celoživotní postižení mozku, které se projevuje zejména v těchto oblastech: komunikace, sociální interakce, představivost.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Charakteristika: Terénní a ambulantní služba je poskytovaná klientům s poruchami autistického spektra do 64 let věku. V rámci služby nabízíme konzultace s klienty nebo s jejich pečujícím okolím v centru organizace nebo v rodině, popř. zařízení, kde klient žije. Dále nabízíme individuální nácviky (rozvoj komunikace, sociálních dovedností, sebeobsluhy, hry, atd.), skupinové nácviky (rozvoj sociálně komunikačních dovedností), terapie. Nedílnou součástí služby je podpora pečujícího okolí, práce s celou rodinou, se sourozenci. Poskytujeme sociální poradenství.
Výstup: Rozvoj a udržení dovedností klienta s poruchou autistického spektra podporujících sociální začlenění.

Provozní doba

Po–Pá: 9.00–17.00 hodin

Cílové skupiny

osoby s jiným zdravotním postižením

s poruchami autistického spektra, rodiny s dítětem/dětmi

Územní rozsah

Jihočeský kraj

 odlehčovací služby

Charakteristika: Víkendové pobyty pro klienty (bez rodičů), s využitím potřebného množství asistentů, kdy cílem je odlehčit pečujícím osobám.
Výstup: Odpočinek od náročné péče pro pečující osoby a zároveň rozvoj klientů s poruchou autistického spektra (zvládnutí odloučení, integrace v cizím prostředí, rozvoj sebeobslužných dovedností, atd.).

Kapacita

6

Provozní doba

1-2 víkendy v měsíci, od pátku od 17 hodin do neděle 17 hodin

Cílové skupiny

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
děti a mladiství ve věku 5 až 64 let s PAS

Územní rozsah

Jihočeský kraj

 raná péče

Charakteristika: Služba je určena pro rodiny s dítětem s poruchami autistického spektra do 7 let věku. Formy poskytování: ambulantní a terénní v celém Jihočeském kraji. Cílem služby je ucelená podpora rodiny, provázení náročným obdobím, poskytování informací a odborné poradenství přímo v rodině (rozvoj dítěte, pomoc při uplatňování práv a zájmů, řešení problémového chování).
Výstup: Podpora a informovanost rodiny, jak pečovat o dítě s poruchou autistického spektra.

Čím dříve se práce na rozvoji dítěte s PAS zahájí, tím větší šanci má na snížení deficitů v problémových oblastech a snadnější zapojení mezi své vrstevníky.

Provozní doba

Po–Pá: 9.00–17.00 hodin

Cílové skupiny

osoby s jiným zdravotním postižením

s poruchami autistického spektra, rodiny s dítětem/dětmi

Územní rozsah

Jihočeský kraj

Doplňkové služby

 • Setkávání rodin dětí s autismem

  Setkávání pořádáme v Táboře a v Českých Budějovicích.

 • Informační a osvětové akce o autismu

  Informování široké veřejnosti o problematice poruch autistického spektra – výstavy, přednášky, besedy, promítání filmů.

 • Vzdělávání odborné a laické veřejnosti

  - vzdělávání ve školkách, ve školách
  - vzdělávání pracovníků v sociálních službách
  - pořádání odborných seminářů, přednášek, akreditovaných kurzů (akreditace MŠMT, MPSV)

 • Letní tábory pro lidi s poruchou autistického spektra
 • Programy pro začlenění žáka s autismem do kolektivu třídy
 • Zájmové kroužky

  Kroužky probíhají v Táboře, vycházíme ze zájmů dětí.

 • Půjčovna pomůcek a odborné literatury