1. Kiwajunior klub Tábor

Klokotská 100, 39001, Tábor
Věra Velková
724 571 119
@kiwanisjunior@seznam.cz

Předmětem činnosti je prosazování a podpora takových postojů, jakými jsou snahy o dobré mezilidské vztahy, nezištná pomoc, ohleduplnost, prevence sociálně patologických jevů. Posláním organizace je umožnit dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného sociálního prostředí získat chybějící zkušenosti a korektivní modely sociálního chování a zároveň podpořit získané pozitivní modely z orientační rodiny.

Cílem služeb je:

  • Podpora při vzdělávání s ohledem na věkovou kategorii.
  • Motivace uživatele k využívání veřejných zdrojů – zájmových a sportovních kroužků.
  • Pomoc při získávání sebeobslužných a hygienických návyků, komunikačních dovedností.
  • Předávání odpovědnosti, soběstačnosti, učení, efektivní komunikace, spolupráce, respektu, rozhodnosti, důvěry a dalších morálních hodnot.

Hlavním projektem organizace je projekt Fília. Je určen dětem z Dětského domova Radenín, dětem z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi a pro děti ze sociálně slabých, dysfunkčních a neúplných rodin. Projekt je zaměřen pro mladší děti (do 6 let) a děti (7–15 let). Cílem projektu je kompenzace negativních vlivů z domácího prostředí na základě poskytnutí jiných modelů chování a nabídka možností trávení volného času. Při společných programech se spolu setkávají dvě poměrně odlišné skupiny dětí, děti ze sociálně slabých, převážně romských rodin, a děti z dětského domova. Obě tyto skupiny spojují ztížené podmínky pro začlenění do společnosti. Záměrem je navázání trvalých přátelských vztahů, na základě kterých je nejenom snazší děti v pozitivním smyslu ovlivňovat, ale předpokládáme, že budou hrát významnou roli při začleňování těchto dětí do společnosti.